Aktualności

Data aktualizacji 30.09.2019

Szanowni Państwo,

W celu końcowego rozliczenia się z udziału w projekcie należy pobrać zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i z ZUS o niezaleganiu i dostarczyć do biura projektu w Kielcach.

Po dostarczeniu ww. zaświadczeń, w biurze projektu zostaną Państwu zwrócone weksle in blanco, złożone przez Państwa jako zabezpieczenie. Każdy z poręczycieli powinien stawić się osobiście po odbiór weksla In blanco wraz z deklaracją dopiero  po rozliczeniu się uczestnika projektu.

 

Data aktualizacji 30.08.2019

Szanowni Państwo,

W związku z wypłatą dodatkowego wsparcia pomostowego w miesiącu sierpniu informujemy, że wydatki w tym miesiącu rozliczamy w dwóch zestawieniach.

  1. Zestawienie na kwotę 1000,00 za okres 01.08.2019 – 31.08.2019 ( podatnicy podatku Vat na kwote 813,00 netto)
  2. Zestawienie na kwotę dodatkowego wsparcia pomostowego 1190,85 za okres 27.08.2019- 31.08.2019 (podatnicy podatku Vat na kwotę 968,17 netto)

 

Data aktualizacji 13.06.2019

Szanowni Państwo,

Przypominamy aby rozliczać wsparcie pomostowe w nieprzekraczającym terminie do 10 każdego miesiąca. Zestawienie rozliczające wsparcie pomostowe można dostarczyć osobiście do biura w Kielcach lub wysłać pocztą do firmy Consultor w Lublinie ul. Mieszka I 6

 

Data aktualizacji 01.05.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 02.05.2019 nasze biuro jest nieczynne.

 

Data aktualizacji 19.04.2019

Data aktualizacji 01.04.2019

Szanowni Państwo,

Od 1 kwietnia 2019 r. firma CONSULTOR Sp. z o.o. w Lublinie zmienia siędzibę i adres do korespondencji. Prosimy o kierowanie korespondencji na adres:

CONSULTOR Sp. z o.o
Ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

 

Data aktualizacji 21.12.2018

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu wszystkich pracowników Firmy Consultor sp. z o.o. składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom zaangażowanym w Projekt „Mój pomysł na biznes”. Zdrowia, spokoju, magicznej atmosfery spędzonej wśród bliskich, a w Nowym Roku osiągniętych celów i satysfakcji z podejmowanych działań.
Wesołych Świąt!

Data aktualizacji 02.10.2018

Szanowni Państwo,
Uczestnicy, którzy otrzymali wsparcie pomostowe i dotację w kwocie netto rozliczają je za pomocą poniższych tabel
- wzór rozliczenia wsparcia finansowego pomostowego (w kwocie netto)
- wzór rozliczenia wsparcia finansowego (w kwocie netto)

 

Data aktualizacji 17.09.2018

Szanowni Państwo,
z uwagi na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczych oraz wypłatę wsparcia pomostowego, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów służących rozliczeniu poniesionych przez Państwa wydatków.

Wsparcie finansowe należy rozliczyć przy wykorzystaniu następujących wzorów:
- wzór rozliczenia wsparcia finansowego
- oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów zgodnie z zatwierdzonym biznesplanem
 
Dodatkowo, w przypadku zaistnienia danych okoliczności:
- opinię rzeczoznawcy za sprzęt używany powyżej 3500,00 PLN
- deklarację sprzedawcy określająca pochodzenie sprzętu używanego wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych.
Kserokopie opinii rzeczoznawcy i deklaracji powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Wypełnioną tabelę, wydrukowaną i czytelnie podpisaną należy wysłać do siedziby firmy Consultor Sp. z o.o. na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.

Wsparcie pomostowe finansowe należy rozliczyć przy wykorzystaniu następującego wzoru:
- wzór rozliczenia wsparcia finansowego pomostowego
Wypełnioną tabelę dot. rozliczenia wsparcia pomostowego za dany miesiąc, wydrukowaną i czytelnie podpisaną należy do 10 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (czyli np. za wrzesień do 10 października) wysłać w wersji papierowej do siedziby firmy Consultor Sp. z o.o. na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.

W przypadku wsparcia pomostowego, w rozliczeniu za miesiąc wrzesień powinny się znajdować wyłącznie koszty poniesione we wrześniu (daty zapłaty bezwzględnie z września). Dopiero po rozliczeniu wsparcia pomostowego za dany miesiąc będzie wypłacone wsparcie pomostowe za miesiąc kolejny.

 

Data aktualizacji 04.09.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, że minął termin składania i rozpatrywania odwołań. W związku z powyższym publikujemy ostateczną listę uczestników, którzy otrzymali rekomendację do otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.

Lista ostateczna

Uczestnicy, którzy otrzymali rekomendację do dofinansowania zobligowani są do zarejestrowania działalności i dostarczenia do biura projektu Kielce ul. Sandomierska 89 wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr. 3)  i pomostowego (załącznik nr. 4) Do niniejszych Wniosków załącza się następujące dokumenty:
1.    kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej
2.    kopia nadania numeru REGON,
3.    kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy.
4.    zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji
5.    zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
Wraz z wnioskami uczestnicy składają:
- Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. (załącznik nr 8)
- w przypadku osób odchodzących z rolnictwa oraz członków ich rodzin do wniosku należy dodatkowo dołączyć oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS) (ZAŁĄCZNIK NR 10)
- Oświadczenie o niekorzystaniu z tych samych źródeł (ZAŁĄCZNIK NR 9) - dotyczy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dokumenty prosimy dostarczać do dnia 12.09.2018 r.


W dniach 14.09.2018-21.09.2018 planowane jest podpisywanie umów o przyznanie środków finansowych i pomostowych.
Wypłata środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz w ramach wsparcia pomostowego następuje pod podpisaniu umów. Uwaga: przypominamy o konieczności zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego, zgodnie z §5 Regulaminu, a także o wymaganych Oświadczeniach (ZAŁĄCZNIKI NR 11 i 12).

Informujemy, że jedynie na konta firmowe będą przelewane środki przyznanych dotacji. Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy dostarczyć do biura projektu potwierdzenie posiadania konta firmowego.

 

Data aktualizacji 23.08.2018

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny biznesplanów oraz Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach projektu „Mój pomysł na biznes” II TURA

Lista oceny biznesplanów

 

Data aktualizacji 01.08.2018

Uczestnikom Projektu I naboru, przypominamy, że od miesiąca sierpnia wsparcie pomostowe będzie wypłacane w wysokości 1000,00.

 

Data aktualizacji 19.07.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż do dnia 17.08.2018r. do godz. 14:00 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy dla uczestników projektu II naboru  

Załącznik nr 1 Wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy

Wraz z biznesplanem prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Formularza de minimis

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane jednostronnie, z czytelnymi, odręcznymi  podpisami. Dokumenty powinny być złożone w teczce z europerforacją.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

 

Data aktualizacji 13.07.2018

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie informujemy, że od 17 lipca rozpocznie się wsparcie szkoleniowo - doradcze.

 

Data aktualizacji 12.07.2018

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych. Do uczestnictwa w projekcie w II naborze rekrutacji zostało zakwalifikowanych 57 kandydatów/ek, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Przypominamy jednocześnie, że zgodnie zapisami Regulaminu Rekrutacji "Od przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną oceny nie przysługują osobie ubiegającej się o udział w projekcie żadne środki odwoławcze". Ze względu na duże zainteresowanie projektem gratulujemy osobom zakwalifikowanym.

Lista zakwalifikowanych do projektu

Lista osób zakwalifikowanych do projektu z podziałem na płeć

 

Data aktualizacji 22.06.2018

Szanowni Państwo, w związku z wejściem RODO zmienił się załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego (aktualny)

 

Data aktualizacji 21.06.2018

Szanowni Państwo,

w związku z bardzo dużą liczbą osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie chcemy poinformować, iż wyniki rekrutacji pojawią się ok. 12 lipca 2018r. Około 16 lipca 2018 roku planujemy rozpocząć szkolenia i doradztwo z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pracownicy projektu  będą do Państwa dzwonić i umawiać na spotkanie z doradcą zawodowym w celu analizy predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Data aktualizacji 04.06.2018

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy rekrutacje do II tury projektu „Mój pomysł na biznes”. Rekrutacja potrwa do 15.06.2018r do godziny 16.00.
Przypominamy, iż planujemy przyjąć do projektu 57 osób, spośród których 48 osób otrzyma dotacje na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Serdecznie zapraszamy!

 

Data aktualizacji 08.05.2018

Szanowni Państwo,
informujemy iż z dniem 04.06.2018r od godz. 8:00 uruchomiony zostanie nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach II tury rekrutacyjnej w ramach projektu „Mój pomysł na biznes”, który potrwa do dnia 15.06.2018r. do godz. 16:00. Wszystkie dokumenty niezbędne w na etapie rekrutacji znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

 

Data aktualizacji 30.04.2018

Szanowni Państwo,

przypominamy iż w miesiącu maju mija Państwu termin wydatkowania pieniędzy na uruchomienie działalności gospodarczej. Proszę pamiętać, iż zgodnie z umową  mają Państwo 30 dni od tego terminu na przedstawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków tj.
• Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie z biznesplanem
• Szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych.

 

Data aktualizacji 28.03.2018

Szanowni Państwo, przypominamy, iż w naszym projekcie przewidujemy jeszcze II TURĘ REKRUTACJI do projektu.
Przewidujemy , iż rozpoczniemy rekrutacje od  ok. 01.06.2018r.

Do projektu przyjmiemy 57 osób spośród których 48 otrzyma dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe finansowe i niefinansowe.

Proszę śledzić naszą stroną internetową.

Dokumenty rekrutacyjne są umieszczone w zakładce DO POBRANIA.
W razie szczegółowym pytań proszę dzwonić pod numer telefonu : 509 897 754
lub 500 026 613

 

Data aktualizacji 23.02.2018

Szanowni Państwo,

wszystkie umowy  o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego zostały już podpisane.

Trwają wypłaty  przyznanych środków finansowych. Życzymy sukcesów w prowadzeniu firmy.

W nawiązaniu do poprzedniej aktualizacji  przedstawiamy

„Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem” . Oświadczenie to koniecznie musi został dołączone do rozliczenia  wsparcia  na uruchomienie działalności gospodarczej.

 

Data aktualizacji 22.02.2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że aby rozliczyć wsparcie pomostowe należy przedłożyć na początku każdego miesiąca (rozliczając miesiąc poprzedni):

- rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego

Wypełnione zestawienie rozliczające wsparcie  pomostowe, wydrukowane i czytelnie podpisane należy wysłać do siedziby firmy Consultor na adres ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.

Aby rozliczyć wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich poniesienie takie jak:
- Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów zgodnie z biznesplanem
- rozliczenie wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej
- Opinię rzeczoznawcy za sprzęt używany powyżej 3500,00 PLN
- Deklarację sprzedawcy określająca pochodzenie sprzętu używanego wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych.
Kserokopie opinii rzeczoznawcy i deklaracji powinny być osobiście potwierdzone za zgodność z oryginałem

Wypełnione zestawienie rozliczające wsparcie  na uruchomienie działalności gospodarczej, wydrukowane i czytelnie podpisane należy wysłać do siedziby firmy Consultor na adres ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.

 

Data aktualizacji 06.02.2018

Przypominamy, iż do dnia 09.02.2018r. do godz. 16.00 przyjmujemy Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego. W dniach 13.02.2018- 20.02.2018r. planujemy podpisywać z Państwem Umowy o przyznanie wsparcie finansowego i pomostowego.

Poniżej przedstawiamy 

Wzór rozliczenia wsparcia finansowego

Wzór rozliczenia wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, jeżeli  planujecie jakieś zmiany w zaakceptowanych biznesplanach prosimy umieszczać je w dokumencie zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz wysyłać na adres d.wozniak@consultor.pl. Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem przyznania środków finansowych § 3 pkt 2 :

„Uczestnik projektu może wystąpić do beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.

Najpóźniej zmiany można przesyłać na 14 dni przed upływem terminu wydatkowania środków finansowych.

Zwracamy się z prośbą, żeby tych zmian było jak najmniej, żeby były przemyślane. Nadmieniamy, iż nie mamy obowiązku zgadzać się na wszystkie zmiany w zaakceptowanym biznesplanie.

 

Data aktualizacji 26.01.2018

LISTA OSTATECZNA WNIOSKÓW REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Środki finansowe na założenie własnej firmy przyznawane są na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
Do niniejszego Wniosku załącza się następujące dokumenty:
1.    kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej
2.    kopia nadania numeru REGON,
3.    kopia dokumentu zawierającego PESEL Wnioskodawcy.
4.    zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji
5.    zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.
Kompletny i poprawnie wypełniony Wniosek o przyznanie środków finansowych oraz Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w biurze projektu „Mój pomysł na biznes Kielce ul. Sandomierska 89 do dnia 09.02.2018r.


Informujemy, że jedynie na konta firmowe będą przelewane środki przyznanych dotacji. Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy dostarczyć do biura projektu potwierdzenie posiadania konta firmowego

 

Data aktualizacji 17.01.2018

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy listę z wynikami oceny biznesplanów oraz Uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach projektu „Mój pomysł na biznes”

Lista oceny biznesplanów

 

Data aktualizacji 09.01.2018

Szanowni Państwo, informujemy, iż nastąpiły zmiany w regulaminie rekrutacji oraz regulaminie przyznawania środków finansowych.

Zmienione regulaminy znajdują się na w zakładce do pobrania

 

Aktualne regulaminy:

Regulamin rekrutacji

Regulamin przyznawania środków finansowych

 

Data aktualizacji 14.12.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 08.01.2018 do dnia 10.01.2018r. do godz. 15:00 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy Załącznik nr 1 Wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy

Wraz z biznesplanem prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Formularza deminimis

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w jednym egzemplarzu,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane jednostronnie, z czytelnymi, odręcznymi  podpisami. Dokumenty powinny być złożone w teczce z europerforacją.

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji

 

Data aktualizacji 04.12.2017

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do projektu "Mój pomysł na biznes"

Lista osób zakwalifikowanych

 

Data aktualizacji 10.11.2017

Szanowni Państwo, informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji  do projektu „Mój pomysł na biznes” do 17.11.2017r. do godz. 16.00

 

Data aktualizacji 02.10.2017

Szanowni Państwo,

informujemy iż z dniem 16.10.2017 od godz. 8:00 uruchomiony zostanie nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Mój pomysł na biznes”, który potrwa do dnia 10.11.2017. do godz. 16:00. Wszystkie dokumenty niezbędne w na etapie rekrutacji znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

 

Data aktualizacji 01.09.2017

Szanowni Państwo,

miło nam pojnformować, iż rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. "Mój pomysł na biznes". Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu z naszym biurem projektu.

Script logo