O projekcie

Projekt "Mój pomysł na biznes” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Świętokrzyskiego, Podziałania 10.4.1 Wsparcie  rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych  na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

Okres realizacji projektu: od 01.10.2017-30.09.2019

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie świętokrzyskim na obszarach o najgorszym dostępie do usług publicznych z terenów wiejskich* przez przygotowanie 104 os(58K,46M) pozostających  bez pracy w wieku powyżej 29 r ż znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby  z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, w tym min. 8 osób odchodzących z rolnictwa, 8 osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym utworzenie 90 firm i zatrudnieniu przez uczestników projektu 5 osób dzięki bezzwrotnym dotacjom, wsparciu pomostowemu finansowemu i niefinansowemu od 01.10.2017r. do 30.09.2019r.

Projekt skierowany jest do 104 osób (58 kobiet, 46 mężczyzn) zamieszkujących  obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych OSI z terenów wiejskich  pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy ) powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:
− osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiety,
• osoby po 50 roku życia,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• długotrwale bezrobotne,
• niskowykwalifikowane,
− osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;


* obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych z terenów wiejskich  w powiecie buskim, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno;
w powiecie jędrzejowskim, gminy: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław;
w powiecie kazimierskim, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec;
w powiecie kieleckim, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn;
w powiecie koneckim, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka;
w powiecie opatowskim, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów;
w powiecie ostrowieckim, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów;
w powiecie pińczowskim, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota;
w powiecie sandomierskim, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce;
w powiecie skarżyskim, gmina: Bliżyn;
w powiecie starachowickim, gminy: Mirzec, Wąchock;
w powiecie staszowskim, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica;
w powiecie włoszczowskim, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Script logo