Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie się odbywała w dwóch turach :

     I. Tura – październik –listopad 2017r.

       II. Tura  - czerwiec – lipiec 2018

Do udziału w projekcie zakwalifikujemy po 52 osoby (29 kobiet)na każdą z tur

 

Proces rekrutacji składać się będzie z trzech etapów:

ETAP I – ocena formalna złożonych dokumentów rekrutacyjnych.
Podczas tego etapu dokumenty rekrutacyjne poddane zostaną sprawdzeniu ich pod względem kompletności. Oceniona zostanie również kwalifikowalność potencjalnego uczestnika do projektu pod względem spełnienia warunków uczestnictwa tj.:
- zamieszkiwanie terenie obszarów o najgorszym dostępie do usług publicznych z terenów wiejskich*
- status osoby bezrobotnej, poszukującej pracy (pozostającej bez zatrudnienia) i nieaktywnej zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane
- wiek powyżej 29 roku życia

- osoba nie zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadząca działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

 

Kryteria preferowane:

Osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych– 5 punktów

Osoby  z niepełnosprawnościami – 5 punktów

Osoby zamierzające zatrudnić dodatkowych pracowników w ramach własnej działalności gospodarczej w przeciągu 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej – 2 punkty

 

Ocena merytoryczna pomysłu na działalność gospodarczą:

 

Opis przedsiębiorstwa

Zagrożenia

Planowane wydatki

Konkurencyjność

Działania promocyjne

Po przeprowadzeniu wszystkich etapów rekrutacji zostanie sporządzony protokół rekrutacji wraz z listą podstawową osób zakwalifikowanych do projektu oraz listą rezerwową z podziałem na płeć.

ETAP II – rozmowa rekrutacyjna z doradcą zawodowym/psychologiem połączona z przeprowadzeniem testów psychologicznych badających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej oraz motywację.

ETAP III – ocena merytoryczna pomysłu na działalność gospodarczą

Po przeprowadzeniu wszystkich etapów rekrutacji zostanie sporządzony protokół rekrutacji wraz z listą podstawową osób zakwalifikowanych do projektu oraz listą rezerwową z podziałem na płeć.

Ponadto uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne spełniające warunki uczestnictwa w projekcie, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą1 w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), za wyjątkiem:

 1. osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu 2,
 2. osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w sektorach wykluczonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598 z późn. zm.),
 3. osób pozostających w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem (Projektodawcą), i/lub pracownikiem Beneficjenta (projektodawcy), Partnera lub wykonawcy,
 4. osób, które łączy lub łączył z Beneficjentem (Projektodawcą), i/lub pracownikiem Beneficjenta (Projektodawcy), Partnera lub wykonawcy związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 5. osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat łączył stosunek pracy lub inny (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem (Projektodawcą), ewentualnym Partnerem Beneficjenta (Projektodawcy), lub wykonawcą,
 6. osób, które skorzystały/skorzystają równolegle z innych środków, w tym zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,
 7. osób, którym udzielona w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomoc de minimis przekroczyła kwotę 200 000 euro lub 100 000 euro w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego,
 8. osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny3, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego,
 9. osób, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny4 i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność,
 10. osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą niezgodnie z definicją określoną w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
 11. osób karanych zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
 12. osób, które mogą rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej bez uzyskania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zjawisko creamingu dokładniej opisano poniżej w ramach niniejszego rozdziału),
 13. osób, które na etapie złożenia Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej nie będą posiadały wszystkich niezbędnych pozwoleń (do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu), w szczególności:
  • pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
  • pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie

z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

 

Uwaga!!!
Beneficjent pomocy rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

 1. Pod pojęciem zarejestrowanej działalności gospodarczej rozumie się również pozostawanie wspólnikiem lub komplementariuszem w spółkach jednoosobowych oraz pozostawanie członkiem spółdzielni/spółdzielni socjalnej z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, które nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni.
 2. Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 3. Pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia.
 4. Pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia.
Script logo