Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 104 osób (58 kobiet, 46 mężczyzn) zamieszkujących  obszaryu o najgorszym dostępie do usług publicznych Obszar Strategicznej Interwencji z terenów wiejskich * pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy ) powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:
− osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• kobiety,
• osoby po 50 r. życia,
• z niepełnosprawnościami,
• długotrwale bezrobotne,
• niskowykwalifikowane,
− osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;

W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne wsparcie może być kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub drugi profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia).

Minimum 8 osób  będą stanowić osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane).

Minimum 8 osób będą stanowić osoby niepełnosprawne

W projekcie oprócz wyżej wymienionych osób preferowane na etapie rekrutacji będą  osoby zamierzające zatrudnić dodatkowych pracowników w ramach własnej działalności gospodarczej w przeciągu 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej

 

* obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych z terenów wiejskich:  
w powiecie buskim, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno;
w powiecie jędrzejowskim, gminy: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław;
w powiecie kazimierskim, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec;
w powiecie kieleckim, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn;
w powiecie koneckim, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka;
w powiecie opatowskim, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów;
w powiecie ostrowieckim, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów;
w powiecie pińczowskim, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota;
w powiecie sandomierskim, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce;
w powiecie skarżyskim, gmina: Bliżyn;
w powiecie starachowickim, gminy: Mirzec, Wąchock;
w powiecie staszowskim, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica;
w powiecie włoszczowskim, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew

Script logo