Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach, którego każda z 104  osób ( 8  grupy 13 osobowe):
•    przejdzie szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej podczas, którego uczestnicy nabędą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności, podstaw prowadzenia działalności, podstaw prawnych, procedur rejestracji, form opodatkowania, ewidencji działalności itp. Na każdą grupę przypadać będzie 30 godzin zajęć
•    przejdzie indywidualne spotkanie doradcze. Na każdą osobę będzie przypadać 7 godziny doradcze.Program:konsultacje z poszczególnych etapów pisania Biznesplanu – 3godz/osoba, doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 4 godz/osoba
•    przejdzie grupowe doradztwo mające na celu podsumowanie wszystkich zajęć i poruszenie pojawiających się wątpliwości,, problemów każdego uczestnika w zakresie pisania i prowadzenia działalności, forma panelu dyskusyjnego. Na każdą grupę przypadać będzie 3 godzin zajęć.


2. Przyznanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości. W ramach projektu przyznanych zostanie 90dotacji. Każda z osób, której biznes plan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma
maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia ( ok. 24 000 PLN)  Wsparcie to zostanie wypłacone jednorazowo.


3. Wsparcie pomostowe udzielane po zarejestrowaniu działalności gospodarczej od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. Uzyskać będzie można:
•    finansowe wsparcie pomostowe wypłacane dla 90 osób, które pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu jego przychodów. Każda osoba będzie mogła otrzymać wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 miesięcy w wysokości do 1 200 zł. , przez kolejne 6  miesięcy  w wysokości 1000zł.
•    Usługi szkoleniowo-doradcze -8godz./osoba: indywidualne konsultacje związane ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej z zakresu marketingu, księgowości, prawa

Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:
•    zwrot kosztów dojazdu,
•    wyżywienie, poczęstunek,
•    materiały promocyjne (długopis, notatnik),
•    materiały szkoleniowe (podręcznik).

Script logo